.

Bouwrecht overheidsopdrachten

Alle mogelijke betrokken partijen bij een bouwproject dat wordt uitgevoerd in het kader van een klassieke overheidsopdracht of een PPS kunnen bij ons terecht voor juridische begeleiding tijdens de uitvoeringsfase van het project. We vormen samen met onze cliënt het juridisch team.

Enkele voorbeelden van wat we voor u kunnen doen:

Voorkomen van geschillen of voorbereiding van geschillendossiers:
 • controleren of opdrachtdocumenten overeenstemmen met wettelijke bepalingen; controleren of ze tegenstrijdigheden en onduidelijkheden bevatten; onderzoek van de contracten;
 • opstellen van briefwisseling met kennisgeving van verstoringen, ingebrekestellingen, processen-verbaal van vaststelling en antwoorden daarop
 • enzovoort
Advies en bijstand in geschillen met betrekking tot:
 • verstoringen in de uitvoeringstermijn (laattijdig aanvangsbevel, schorsing, onvoorziene omstandigheden, fouten, meerwerken, …);
 • gebreken in de uitvoering, in de materialen;
 • betaling uitgevoerde werken, meerwerken, voorschotten, provisionele betalingen, interest, …;
 • de eindfase van de werken (keuringen, opleveringen, waarborgperiode, aansprakelijkheid na definitieve oplevering, …)
 • boetes wegens vertraging, ambtshalve maatregelen;
 • verhoudingen tussen de partners bij PPS-projecten;
 • verzekeringen : ABR, BA exploitatie, BA na levering, …
 • enzovoort.