.

Privacy beleid

Algemeen

Dit is het privacy beleid van advocatenkantoor BV Markato-Law met maatschappelijke zetel te Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0778.916.136 bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Dit privacy beleid is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek “privacy verklaring” op onze website. Markato-Law behoudt zich niettemin het recht voor om deze op elk moment te wijzigen en wij raden u dan ook aan om dit regelmatig te raadplegen. Dit privacy beleid dekt niet het privacy beleid van derden.

Dit privacy beleid is onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming “GDPR”) en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Markato-Law is verantwoordelijk voor de verwerking van, en derhalve verantwoordelijk voor, uw persoonsgegevens en/of gegevens van anderen die door u of namens u zijn verstrekt.

De medewerkers en/of aangestelden van Markato-Law alsook dienstverleners die zij inschakelt en die toegang hebben tot de persoonsgegevens van haar cliënten en/of hun eventuele tegenpartijen zijn eveneens verplicht de GDPR na te leven.

Rechtsgrond

De verwerking van persoonsgegevens door Markato-Law gebeurt op basis van:

 • een overeenkomst met Markato-Law in het kader van de behandeling van een dossier;
 • een door u geïnformeerde en eenduidig voorafgaandelijk gegeven toestemming die u te allen tijde weer kan intrekken;
 • een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang van Markato-Law.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Markato-Law verwerkt de noodzakelijke persoonsgegevens:

 • voor het verlenen van juridische bijstand en/of vertegenwoordiging, evenals cliëntenadministratie, -registratie en -facturatie;
 • om informatie te verstrekken met betrekking tot haar activiteiten en activiteiten van derden die nuttig geacht worden voor de geadresseerde;
 • om eventuele vragen te beantwoorden wanneer men Markato-Law telefonisch, per mail of andere wijze contacteert;
 • om personen in het kader van een selectie- en aanwervingsprocedure te contacteren.

Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Markato-Law kan alle identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook juridische gegevens die nuttig zijn voor de bovenvermelde doeleinden opvragen, verzamelen en verwerken en/of alle andere informatie die door u wordt verstrekt.

De verstrekker van de persoonsgegevens garandeert aan Markato-Law dat deze persoonsgegevens volledig en juist zijn en dat hij gerechtigd is deze over te dragen.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Markato-Law garandeert dat zij geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is of zij een gerechtvaardigd belang heeft om dit te doen.

Markato-Law kan voor welbepaalde activiteiten (bijv. hosting van de website, andere ICT-doeleinden, …) een beroep doen op derden. Markato-Law maakt met deze derden steeds de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene wiens persoonsgegevens door Markato-Law worden verwerkt

De Privacywetgeving geeft de betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens een aantal rechten. Iedereen heeft het recht om, kosteloos:

1) toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de eigen persoonsgegevens;

2) de eigen persoonsgegevens in geval van fouten te laten corrigeren;

3) de eigen persoonsgegevens te laten wissen indien:

 • deze niet langer nodig zijn voor de hogervermelde doeleinden;
 • de gegeven toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van deze persoonsgegevens
 • men zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van deze persoonsgegevens en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van deze persoonsgegevens
 • deze persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens te wissen

4) de verwerking van de eigen persoonsgegevens te laten beperken;

5) te verzoeken dat de eigen persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde;

6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens, in het bijzonder de verwerking voor direct-marketingdoeleinden;

7) de eigen toestemming in te trekken op basis waarvan Markato-Law persoonsgegevens mag verwerken. Het intrekken van deze toestemming werkt echter niet retroactief. Het laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

8) een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van de eigen persoonsgegevens in strijd is met de Privacywetgeving. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan worden bereikt via Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of contact@apd-gba.be

Wenst men één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, dient men een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, met bewijs van identiteit, te sturen naar BV Markato-Law, Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven, België of per e-mail naar advocaten@markato-law.be.

De Privacywetgeving kan voorwaarden opleggen aan de uitoefening van één van de bovenstaande rechten.

Bewaarwijze, bewaarduur en beveiliging van persoonsgegevens

Markato-Law bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hogervermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden bewaard door Markato-Law, of, indien van toepassing, door derden waarop Markato-Law hiervoor een beroep doet.

Markato-Law neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verwerking.

De overdracht en opslag van persoonsgegevens is nimmer zonder risico en bijgevolg kan Markato-Law niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die u zou lijden als gevolg van het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden.