.

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden gelden in de contractuele verhouding tussen de cliënt en Markato-Law (KBO 0778.916.136) voor de diensten geleverd door Markato-Law, haar vennoten en medewerkers en door alle personen die samenwerken met Markato-Law of waarvoor Markato-Law aansprakelijk is.

Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de cliënt vanaf het moment waarop de cliënt Markato-Law belast met een opdracht.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het modelcontract van de Vlaamse Orde van advocaten. De cliënt kan, indien hij dat wenst, steeds vragen dat een contract wordt ondertekend conform dat modelcontract. Indien de cliënt dit niet vraagt, gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden.

2. Informatie

Markato-Law informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Markato-Law, alle nuttige informatie aan Markato-Law.

Indien de cliënt voor de behartiging van de zaak de noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Markato-Law vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel van de zaak te onttrekken. Markato-Law is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

3. Beroep op derden

3.1 Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat Markato-Law, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van haar opdracht.

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan Markato-Law.

3.3. Markato-Law doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

4. Witwaspreventie en terrorismebestrijding

Wanneer Markato-Law de cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven, het beheren van diens geld, effecten of andere activa, de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen, de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies, of wanneer hij optreedt in naam en voor rekening van zijn cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed, is Markato-Law verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels, is Markato-Law voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder vennootschapsvorm overeenkomstig de wet van 18 september 2017 om aan Markato-Law mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is, alsook om Markato-Law in te lichten telkens wanneer deze situatie wijzigt. Indien de cliënt binnen de 2 weken nadat deze werd opgevraagd weigert de informatie te verstrekken die Markato-Law verplicht moet opvragen, heeft Markato-Law in toepassing van artikel 2.10 van het Reglement van de OVB dd. 21 december 2011 het recht om een einde te stellen aan zijn tussenkomst. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Markato-Law in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Markato-Law, haar vennoten en medewerkers en alle personen die samenwerken met Markato-Law of waarvoor Markato-Law aansprakelijk is, is/zijn verzekerd voor haar/hun beroepsaansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij MS Amlin door de Orde van Vlaamse Balies voor een verzekerd bedrag van 2,5 miljoen euro per schadegeval in eerste rang. Deze verzekering is door Markato-Law aangevuld met een verzekering in tweede rang via een collectieve verzekeringspolis afgesloten bij AG Insurance door de Orde van Vlaamse Balies voor een verzekerd bedrag van 5 miljoen euro per schadegeval bovenop het dekkingsbedrag in eerste rang.

5.2 De aansprakelijkheid van Markato-Law is beperkt tot het verzekerde bedrag van de door haar onderschreven professionele aansprakelijkheidsverzekeringen en tot het bedrag dat in het toepasselijk geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekeringen die Markato-Law heeft gesloten, door de verzekeraar(s) wordt gedekt en effectief wordt uitbetaald naar aanleiding van een schadegeval.  Het totaal verzekerde bedrag bedraagt momenteel 7,5 miljoen euro.

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits de cliënt de bijkomende premie betaalt.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Markato-Law niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

6. Erelonen

6.1 Het ereloon is de vergoeding voor de door Markato-Law geleverde prestaties.

In beginsel werkt Markato-Law aan een uurtarief waarover de cliënt wordt geïnformeerd alvorens hij een opdracht aan Markato-Law geeft. De cliënt wordt verzocht schriftelijk zijn akkoord te bevestigen met het toegepaste uurtarief en de algemene voorwaarden.

De uurtarieven zijn inclusief algemene kantoorkosten.

De uurtarieven zijn exclusief specifieke dossiergebonden kosten en verplaatsingskosten die aan 50 ct per kilometer worden aangerekend. Kosten van derden (gerechtsdeurwaarders, vervangers, vertalers, tussenkomsten van deskundigen, accountants, gerechtskosten zoals griffierechten, rolrechten, enzovoort) zijn niet inbegrepen in de uurtarieven. Zij worden normaal gezien niet voorgeschoten door Markato-Law en ze dienen rechtstreeks betaald te worden door de cliënt. Schiet Markato-Law deze kosten uitzonderlijk voor, dan worden deze op de eerstvolgende factuur van Markato-Law doorgerekend aan de cliënt.

De tarieven van Markato-Law zijn exclusief btw. Er wordt op gewezen dat de erelonen van advocaten sinds 1 januari 2014 onderhevig zijn aan een btw-tarief van 21%.

Markato-Law behoudt zich het recht voor om de tarieven in de maand januari van elk jaar te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen volgens een van tijd tot tijd door Markato-Law vastgestelde formule.

6.2 De prestaties van Markato-Law worden periodiek gefactureerd. Markato-Law kan evenwel voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Markato-Law, voorafgaand aan de ontvangst van een gedetailleerde factuur van kosten en erelonen. Als er werd gewerkt met voorschotfacturen, dan worden de reeds betaalde voorschotten in mindering gebracht van het bedrag aan kosten en erelonen dat in de eindfactuur wordt aangerekend.

7. Betaling van de facturen

7.1 De voorschotfacturen en de facturen van Markato-Law zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst. Markato-Law kan, indien dit voor de goede dienstverlening nodig is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

7.2 Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van het gevraagde voorschot, of de factuur of ereloonstaat, dient hij deze op straffe van verval binnen de 8 dagen na de ontvangst schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag van de facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke interestvoet (desgevallend conform de Wet Betalingsachterstand). Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.

8. Derdengelden

8.1. Markato-Law stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt. Indien Markato-Law een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij de cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De derdenrekening van Markato-Law staat vermeld op deze website onder de rubriek “contact”.

8.2. Markato-Law mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of facturen van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonfacturen van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

8.3. Markato-Law stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

9. Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen mits op voorhand een schriftelijke kennisgeving wordt verzonden aan de andere partij. Markato-Law kan haar prestaties stopzetten mits zij de cliënt de mogelijkheid geeft om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. Markato-Law maakt in dat geval haar slotfactuur over aan de cliënt, rekening houdend met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder dat zij het recht heeft een schadevergoeding te vragen aan de cliënt voor de beëindiging van de overeenkomst. Op eerste verzoek bezorgt Markato-Law de originele stukken van het dossier terug aan de cliënt.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing.

10.2 Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, laten zij de zaak bij voorkeur oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.

10.3 Markato-Law is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”).

Als de cliënt een klacht of een grief heeft over een reeds afgesloten overeenkomst met Markato-Law, dan kan hij, overeenkomstig titel 2, boek XVI WER een klacht indienen bij ons kantoor, die telefonisch bereikbaar is op 0032 16 79 30 75 of via e-mail advocaten@markato-law.be.

Indien deze klacht niet tot een oplossing leidt, kan de cliënt overeenkomstig titel 4 boek XVI WER een aanvraag of een klacht indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (hierna “OCA”), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

10.4 De advocaat is ook onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het reglement van de orde van advocaten van Leuven van 21 november 2016.

10.5 Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht voor Markato-Law om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.